HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1:

Taraflar:

İşbu sözleşme Behrud Teknoloji Ltd. Şti ve Sipariş Formunda adı geçen unvan (Bundan sonra ‘Toplu Kullanım Sağlayıcı’ yahut ‘İşletme’ olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş olup; toplu kullanım sağlayıcının müşterilerine sağlayacağı internet erişimi için belirli süre ile satın aldığı WİSİTOR sistemiyle ilgili işlemler hakkındadır.

Madde 2:

Tanımlar

Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı(İşbu sözleşmede işletme olarak da anılacaktır),

Wi-link: Müşterilerin internet erişiminin sağlanması için kullanılan özel ağ bağdaştırıcısını,

Sosyal medya araçları: Yeni oluşan mecralar ayrıca belirtilmemişse Facebook, Twitter, Foursquare’i,

Müşteri: Sözleşmenin tarafı olan işletme sahibinin wisitor ile sağladığı internet erişiminden faydalanan kullanıcıları,

Reklam araçları: Behrud Teknoloji Ltd. Şti tarafından işbu sözleşme ve ek protokolleri aracılığıyla işletme sahibine sunulan reklam alanlarını,

Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

İfade etmektedir.

Madde3:

Konu ve kapsam

Wisitor, wi-link isimli özel ağ bağdaştırıcısı ile internet erişimi olan işletmelerde internet erişimi sağlayan bir sistemdir. Sözleşmenin tarafı olan işletmenin müşterileri kişisel bilgisayarları, akıllı telefonlar, tabletleri yahut diğer internet bağlantısı olan cihazları ile internete bağlanmak istediklerinde özel ağ bağdaştırıcısı sayesinde bir ekranla karşılaşırlar. Bu ekranda sosyal medya mecraları yahut wisitor@işletme adı ile giriş yaptıktan sonra internete erişebileceklerdir. Bu bağlamda Wisitor ya da Behrud Teknoloji Ltd. Şti müşteriye yahut toplu kullanım sağlayıcıya herhangi bir internet erişim hizmet vermemektedir. Müşteriler, internet erişimine ulaşmadan önce karşılaştıkları ekranda Wisitor sisteminin kullanımını işbu sözleşmeyi akdeden işletmeye yahut bir başka kişi, kurum veya kuruluşa verdiği reklamlarla karşılaşabilir. Bu alanın kullanımı hususunda işbu sözleşme hükümleri dışında işletme sahibinin herhangi bir hak ve yetkisi yoktur.

Madde4:

Karşılıklı yükümlülükler:

4.1)Wisitor, ilgili kanunda belirtilen bilgileri toplarken toplu kullanım sağlayıcısının kayıt altında tutması gereken bilgilerin yanı sıra kullanıcıların sosyal medya mecralarından giriş yaparken izin verdikleri bilgileri kaydeder. İşletmeler kanunda toplanması istenen bilgiler haricinde toplanan veriler üzerinde hak veya alacak iddia edemezler. Aynı şekilde kaydı tutulması gereken bilgiler dışında herhangi bir bilginin kaydının tutulmaması halinde ortaya çıkacak herhangi bir hukuki anlaşmazlıkta işletme yahut işletmede internet erişimini gerçekleştiren müşteri tarafından herhangi bir hak ve alacak iddia edilemez. Bu bilgilerin Behrud Teknoloji Ltd. Şti’nin kontrolü dışında altyapı araçlarından ya da benzer şekilde veri ve bilgilerin depolandığı sistemde oluşan bir hata ve benzeri durumda yok olması halinde Behrud Teknoloji Ltd. Şti’ye herhangi bir talep yöneltilemez.

4.2) Wisitor sosyal medya mecralarından ve erişim sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz. Sosyal medya mecralarında paylaşım yapılmasını sağlayan kanallar ilgili sosyal medya mecrasınca engellendiğinde wisitor sisteminin yahut Behrud Teknoloji Ltd. Şti’nin herhangi bir sorumluluğu olduğuna dair hak veya alacak iddia edilemez. Aynı şekilde verilerin tutulduğu, erişimin sağlandığı, veri akışının merkezi olan server ve benzeri diğer kaynaklara erişim zamanında mevcut mevzuatın gereği olarak ve yargı organlarının kararlarıyla yapılan engellemeler ve bu sebeple Wisitor sistemine ulaşılamaması halinde Behrud teknoloji Ltd. Şti’nin herhangi bir sorumluluğu iddia edilemez, bu yönde herhangi bir alacak ve hak talep edilemez.

4.3) Wisitor sistemine bağlantıyı sağlayan wi-link isimli özel ağ bağdaştırıcısı işletmeye sözleşme süresince kiralanır. Bir tür özel modem niteliğinde olan bu aygıt üzerinde işletmeler mülkiyet iddia edemez. Aygıtın mülkiyeti Behrud Teknoloji Ltd. Şti’ye aittir. Bu sebeple aygıt üzerinde oluşacak hasarlardan ihmal suretiyle de olsa işletme sorumludur. Aygıt üzerinde yanma, parçalanma, suya düşme, çalınma, aşırı toz altında kalarak tahrip olma, aygıtın yazılım sistemine yapılacak herhangi bir müdahale sonucunda oluşacak arızalarda ve bunun gibi hallerde aygıtın bedeli işletmeden tahsil edilecektir. İşbu sözleşmeyi akdeden işletme bu husus hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder.

4.4) Wisitor sistemi üzerinde Behrud Teknoloji Ltd. Şti karşı tarafa bildirimde bulunmaksızın değişim yapma ve sistemi güncelleme yetkisine sahiptir.

4.5) İşletmenin devri ve rehni halinde yapılacak ilan ve bildirimden itibaren Behrud Teknoloji Ltd. Şti işbu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. İşletmeyi devralan yahut lehine rehin tesis edilen alacaklı işbu sözleşme ile ilgili olarak herhangi bir hak veya alacak iddiasında bulunamaz.

4.6) İşbu sözleşmenin yetkisiz temsilci ile yapılması halinde yetkisiz temsilcinin kendisini yetkilisi gibi gösterdiği tüzel kişilik ile yetkisiz temsilci oluşacak zararlardan müteselsilen sorumlu olacaktır.

4.7) İşletme, Wisitor sistemi üzerinde yayınladığı reklam, resim, video, animasyon, grafik ve benzeri her türlü fikri ve sınai mülkiyete konu içeriğin kendisine ait olduğunu ya da hukuka uygun şekilde elde edilmiş olduğunu kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek herhangi bir zarardan yahut talep edilebilecek herhangi bir tazminattan Behrud Teknoloji Ltd. Şti’nin sorumlu olduğu iddia edilemez. Behrud Teknoloji Ltd. Şti bu bağlamda ödemek zorunda kaldığı tazminatlar ile ilgili olarak işletme sahibine ya da ilgili tüzel kişiliğe rucuu hakkını süresiz olarak saklı tutar.

4.8) İşletmenin Wisitor sistemini kullanmasını sağlayan Wi-link isimli özel ağ bağdaştırıcısında ortaya çıkacak teknik arızalar halinde Bherud Teknoloji Ltd. Şti ve Wisitor sistemi arızaların giderilmesini yahut Wi-link aygıtının yerine düzgün çalışan bir aygıt verilmesi işleminin gerçekleştirilmesini mücbir sebep, olağanüstü hal, doğal afet ya da kaza gibi haller dışında 12(oniki) saat içinde yapacağını beyan ve taahhüt eder.

4.9) İşletme tarafların üzerinde mutabık oldukları sözleşme konusu hizmetin ücretini ödeme hususunda gecikme olması ihtimalinde en geç 5 iş günü içinde Behrud Teknoloji Ltd. Şti’ye yahut Wisitor yetkililerine e-mail, e-tebligat yahut noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmaksızın ücretin ödenmemesi halinde işletme sahibinin işbu sözleşmeden faydalanması hususunda kısmen ya da tamamen önlemler almak konusunda Behrud teknoloji Ltd. Şti’nin yetkili olduğu taraflarca kabul ve beyan edilmektedir. Alınacak önlemler sonucunda işletme yahut müşteriler herhangi bir zarar uğradıkları gerekçesi ile Behrud Teknoloji Ltd. Şti’den herhangi bir hak veya alacak talep edemezler.

4.10) Tarafların üzerinde anlaştığı ücretin ödenmemesi halinde Behrud Teknoloji Ltd. Şti’nin, işbu sözleşmede yazışmalara esas e-mail adresi olarak belirtilen e-mail adresine yapacağı bir ihtar yahut gönderilecek e-tebligat temerrüd ihtarı yerine geçer. Bu tarihten itibaren sözleşme meblağına avans faizi uygulanır.

4.11) İşbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10. Gün son ödeme günü olup, Wisitor yetkililerince yahut Behrud Teknoloji Ltd. Şti’nin işbu sözleşmede belirtilecek e-mail hesabına gönderilecek bilgilendirme maili ile verilecek banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Yatırılan meblağın eksiksiz olarak ulaştığının kontrolünü sağlamak işletme yetkilisinin sorumluluğundadır. Geciken oranlar için yukarıda belirtilen avans faizi uygulanacaktır.

Madde 5:

Sözleşmenin sona ermesi:

5.1)Sözleşme, Behrud Teknoloji Ltd. Şti ve işbu sözleşmeyi akdeden işletme yetkilisi tarafından tekrar imzalanmadığı taktirde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir(1) yıl geçmekle kendiliğinden sona erer. Wisitor sistemini tekrar kullanmak isteyen işletmeler bu süre sona ermeden Behrud Teknoloji Ltd. Şti ile tekrar bağlantıya geçerek sözleşmeyi yenilemedikleri taktirde, sistemi kullanmadıkları sürece kayıt altına alamadıkları bilgi ve veriler dolayısıyla herhangi bir kayba yahut zarara uğradıkları iddiasıyla hak veya alacak iddia edemezler. İşbu sözleşmeyi imzalayan işletme bir yıl sonunda sistemi kullanamayacaklarını bildiğini ve yenilemedikleri taktirde internet erişimi konusunda yaşadıkları problemler ve teknik destekten yararlanamama halinde sorumluluklarının tamamiyle kendilerine ait olduğunu kabul eder.

5.2)Sözleşmenin sona ermesini müteakip wi-link isimli ağ bağdaştırıcısının hasarsız ve tam bir şekilde Behrud Teknoloji Ltd. Şti’ye iadesi gerekmektedir. İade edilmeyen aygıt hakkında TMK madde 986 ve TMK madde 995ve devamı hükümlerince işletmenin sorumluluğu söz konusudur. İşbu sözleşmeyi akdeden işletme, tam ve hasarsız olarak aygıtı geri verme yükümlülüğü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.3) İşbu akit, karşı tarafa noter kanalıyla çekilen bir ihtarname olmaksızın yalnızca işletmenin yahut işletme yetkilisinin işbu sözleşmede belirtilen e-mail adresine yapılan bir bildirimi müteakip Behrud Teknoloji Ltd. Şti. tarafından sona erdirilebilecektir.

5.4) Sözleşmeden işletmece cayılması halinde kullanılan dönemlerin ücreti ve wi-link isimli özel ağ bağdaştırıcısının kira bedeli ve bunun yanı sıra %20 tutarında cayma bedeli ödemeyi işbu akdi imzalayan işletme, kabul ve taahhüt eder. Kullanılan dönemlerin ücreti işletmeye fatura edilen miktarın oniki(12) aya bölümü ile ortaya çıkacak aylık ücret üzerinden hesaplanacaktır.

5.5) İşbu sözleşmenin devri mümkün değildir. Devir halinde üçüncü kişiye wisitor ile ilgili hizmetler verilmeyecek olup, sözleşmeyi feshetme hakkını Behrud Teknoloji Ltd. Şti. kendisinde saklı tutar. Devir tarihinden itibaren kullanımdan doğan hizmet bedellerinden devreden ve devralan müteselsilen sorumludur.

5.6) İşbu sözleşme konusu hizmet ve wi-link aygıtının kiralanması akdi TBK madde 202 ve 203’e göre devri mümkün olmayan unsurlardan olup; üçüncü kişi ile yapılacak devir sözleşmesi, işbu sözleşmenin feshi sonucunu doğurur. Ayrıca üçüncü kişi ile işletmeyi devreden işletme sahibi 5.5.maddede belirtilen kalemlerden yine müteselsilen sorumludurlar.

5.7) İşbu sözleşme Behrud Teknoloji Ltd. Şti tarafından tek taraflı ve karşı tarafa ulaşması gerekmeyen bir beyanla dilenildiği zamanda değiştirilebilir. İşletmeye değişiklik hakkında işbu sözleşmede belirtilen e-mail adresine bir bildirim e-maili gönderilir. İşletme ve/veya yetkilisi bu e-mail adresini kontrol etmek sorumluluğunu taşır. Her ne kadar karşı tarafa ulaşması gerekmeyen bir beyan olsa da sözleşmede belirtilen bir mail adresine yapılan bu bildirimin mail kutusuna düşmesini müteakip 5.günde bu bildirim yapılmış sayılır.

5.8) İşbu sözleşme kapsamında Behrud Teknoloji Ltd. Şti sunmayı taahhüt ettiği hizmetin tamamını yahut bir kısmını bir başka kurum, kuruluş, hizmet sağlayıcısı yahut alt işverene devredebilir. Bu konu üzerinde taraflar mutabıktırlar.

Madde 6

Delil:

İşletme ile Behrud Teknoloji Ltd. Şti arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta tarafların ticari defterlerinin yanı sıra taraflar arasında gerçekleştirilen e-mail yoluyla yazışmalar da delil olarak kabul edilecektir. Bu madde HMK madde 193 bağlamında yazılı delil sözleşmesi niteliği taşımaktadır.

Madde 7:

Uyuşmazlık ve yetki:

Behrud teknoloji Ltd. Şti ile işbu akdi imzalayan işletme arasındaki uyuşmazlıklarda Bursa Merkez(Uluyol) Adliyesi ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Madde 8:

Diğer:

İşbu sözleşme 8 madde ve 6(altı) sayfadan oluşmuş olup, taraflarca her bir sayfası imzalanmıştır. Sözleşmenin 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, bir nüshası işletmecide diğeri ise Behrud Teknoloji Ltd. Şti’de kalacaktır.

Hizmet alıcısı: Sipariş Formunda Adı Geçen Unvan

VKN : Sipariş Formunda Belirtilmiş VKN

Tüzel kişilerde faaliyet merkezi: Sipariş Formunda Belirtilmiş Adres

Yazışmalara esas e-mail adresi: Sipariş Formunda Belirtilmiş E-posta